algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en Sportsociëteit Reuvers-pas

• Aanmelding als Sportsociëteit Reuvers-lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren. Het inschrijfgeld bedraagt € 20,-.
• Als het maximum aantal leden is bereikt, wordt het aspirant-lid op de wachtlijst geplaatst. Het aspirant-lid krijgt bericht van Sportsociëteit Reuvers zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
• Tijdens het eerste bezoek aan de Sportsociëteit Reuvers-vestiging ontvangt het lid de Sportsociëteit Reuvers-pas.
• Uitsluitend op vertoon van een geldige Sportsociëteit Reuvers-pas krijgt een lid toegang tot de Sportsociëteit Reuvers-vestiging. Jongeren tussen de 14 en 16 jaar, die in bezit zijn van een Sportsociëteit Reuvers-pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 21 jaar of ouder.
• Als aanmelding geschiedt via de werkgever (bedrijfsfitness), dan zorgt de werkgever voor de benodigde persoonsgegevens van deelnemende werknemers. Na inzending van de formulieren met persoonsgegevens van deelnemende werknemers, maakt Sportsociëteit Reuvers de passen aan die werknemers persoonlijk af kunnen halen bij de Sportsociëteit Reuvers-vestiging. De werknemer tekent voor ontvangst van zijn pas.
• De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de Sportsociëteit Reuvers-pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar.
• Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sportsociëteit Reuvers-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen.
• Een pashouder die opnieuw een fitness abonnement wil afsluiten bij Sportsociëteit Reuvers, is niet (opnieuw) inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

• Een lidmaatschap bij Sportsociëteit Reuvers,  kan op elk gewenst moment ingaan. De duur is afhankelijk van het gekozen abonnement en heeft minimale betaaltermijnen. Voorbeeld: een 12 maanden contract kent 12 volledige betaaltermijnen. Abonnementen worden daarna maandelijks verlengd met een opzeg termijn van 1 maand.
• De duur van het lidmaatschap word berekend vanaf de eerstvolgende hele maand na de start datum.Wanneer het lidmaatschap op de eerste dag van de maand start zal vanaf deze datum de duur van het lidmaatschap berekend worden.
• Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
• Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornerinq om welke reden dan ook, heeft het lid alsnog de gelegenheid het verschuldigde bedrag per pin te voldoen bij de receptie van de Sportsociëteit Reuvers, locatie waar het lidmaatschap loopt. Er wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt 45 dagen de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van 45 dagen in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.
• De Sportsociëteit Reuvers-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Sportsociëteit Reuvers-vestiging worden geweigerd. Sportsociëteit Reuvers is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
• Sportsociëteit Reuvers behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De leden worden hier vooraf van in kennis gesteld. 
 
Artikel 3: Trainingstijden

• Sportsociëteit Reuvers behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
• Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of -activiteiten, die aangeboden worden door Sportsociëteit Reuvers, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
• Op officiële en erkende feestdagen is de Sportsociëteit Reuvers-vestiging gerechtigd gesloten te zijn.

Artikel 4: Beëindigen

• Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen middels het daarvoor bestemde formulier bij Sportsociëteit Reuvers.
• Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
• De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van artikel 2.
 • Sportsociëteit Reuvers, behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de vestigingsmanager een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.
 
Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

• Het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten bij Sportsociëteit Reuvers,, is geheel voor eigen risico van het lid.
• Zowel  Sportsociëteit Reuvers, als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid.
• Zowel Sportsociëteit Reuvers, als de vestigingsmanager aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Artikel 6: Huisregels

• Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Sportsociëteit Reuvers-vestiging en hiernaar te handelen.
• De algemene voorwaarden en de huisregels van de Sportsociëteit Reuvers-vestiging staan op de website www.reuvers.nu en zijn bij de balie van de Sportsociëteit Reuvers-vestiging op te vragen.
 
Artikel 7: Rechtstoepassing

• Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportsociëteit Reuvers aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Sportsociëteit Reuvers, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportsociëteit Reuvers,   is gevestigd.
• Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportsociëteit Reuvers, te accepteren.